MPM2

중, 대형 슈퍼마켓에 적합한 저소음, 저비용, 운영 및 유지보수 저비용의 고효율 제어 시스템. 밀폐형 스크롤 또는 반밀폐형 왕복동 압축기에 적합. 외부 설치용 방음케이스가 지원됩니다.

내부 설치
왕복동 압축기
냉장용
냉동용
계열 냉매
하이퍼마켓용
슈퍼마켓용
캐쉬앤캐리
, ,
응용 프로그램 CPR brand CPR n° 냉동 능력 (kw) 길이 mm P x H
- COPELAND 5 6.08 - 31 1500 800x2100
- COPELAND 5 9.38 - 40.35 1500 800x2100
- COPELAND 6 14.07 - 40.35 1500 800x2100
- COPELAND 7 14.07 - 54.8 1800 800x2100
TN PANASONIC 2 10,24 1400 600x1055
TN PANASONIC 2 24,96 1400 600x1055
TN PANASONIC 2 29,28 1400 600x1055
TN PANASONIC 2 43,6 1600 600x1140
TN PANASONIC 2 52,54 1600 600x1140
TN PANASONIC 2 61,48 1600 600x1140
TN PANASONIC 2 75,72 1600 600x1140
BT PANASONIC 2 4,12 1400 600x1055
BT PANASONIC 2 5,1 1400 600x1055
BT PANASONIC 2 6,08 1400 600x1055
BT PANASONIC 2 5,9 1600 600x1140
BT PANASONIC 2 8,3 1600 600x1140
BT PANASONIC 2 10,7 1600 600x1140
BT PANASONIC 2 14,22 1600 600x1140
TN PANASONIC 3 30,96 2000 750x1100
TN PANASONIC 3 35,28 2000 750x1100
TN PANASONIC 3 39,6 2000 750x1100
TN PANASONIC 3 43,92 2000 750x1100
TN PANASONIC 3 51,08 2000 750x1100
TN PANASONIC 3 65,4 2200 750x1200
TN PANASONIC 3 74,34 2200 750x1200
BT PANASONIC 3 6,18 2000 750x1100
BT PANASONIC 3 7,16 2000 750x1100
BT PANASONIC 3 8,14 2000 750x1100
BT PANASONIC 3 9,12 2000 750x1100
BT PANASONIC 3 9,03 2000 750x1100
BT PANASONIC 3 8,85 2200 750x1200
BT PANASONIC 3 11,25 2200 750x1200
TN PANASONIC 2 23,5 1750 600x1055
TN PANASONIC 2 26,39 1750 600x1055
TN PANASONIC 2 29,28 1750 600x1055
TN PANASONIC 2 47,68 1950 600x1140
TN PANASONIC 2 57,19 1950 600x1140
TN PANASONIC 2 66,7 1950 600x1140
TN PANASONIC 2 82,2 1950 600x1140
BT PANASONIC 2 4,6 1750 600x1055
BT PANASONIC 2 5,34 1750 600x1055
BT PANASONIC 2 6,08 1750 600x1055
BT PANASONIC 2 8,08 1950 600x1140
BT PANASONIC 2 10,39 1950 600x1140
BT PANASONIC 2 12,7 1950 600x1140
BT PANASONIC 2 16,57 1950 600x1140
TN PANASONIC 3 35,25 2280 750x1100
TN PANASONIC 3 38,14 2280 750x1100
TN PANASONIC 3 41,03 2280 750x1100
TN PANASONIC 3 43,92 2280 750x1100
TN PANASONIC 3 53,12 2400 750x1100
TN PANASONIC 3 71,52 2400 750x1200
TN PANASONIC 3 81,03 2400 750x1200
BT PANASONIC 3 6,9 2280 750x1100
BT PANASONIC 3 7,64 2280 750x1100
BT PANASONIC 3 8,38 2280 750x1100
BT PANASONIC 3 9,12 2280 750x1100
BT PANASONIC 3 10,12 2400 750x1100
BT PANASONIC 3 12,12 2400 750x1200
BT PANASONIC 3 14,43 2400 750x1200